Naar inhoud

Conformiteitsattest

 

Wat is een conformiteitsattest?


Een woning moet beantwoorden aan een aantal minimale kwaliteitsnormen. Een conformiteitsattest is een officieel document waaruit blijkt dat de woning voldoet aan de eisen van de Vlaamse Wooncode. Een conformiteitsattest is niet verplicht.
Een conformiteitsattest mag niet aanzien worden als een vergunning, maar het bevestigt wel dat de woning voldoet aan de door het Vlaams Gewest gestelde normen inzake veiligheid, gezondheid en kwaliteit.


 

Procedure


    1.  De verhuurder vraagt het conformiteitsattest aan bij het college van burgemeester en schepenen aan de hand van het daartoe bestemde  
         aanvraagformulier. De aanvraag gebeurt via een aangetekend schrijven of kan worden afgegeven tegen ontvangstbewijs.
    2.  Op basis van een woningonderzoek en aan de hand van een technisch verslag wordt nagegaan of de woning conform de Vlaamse Wooncode is, tevens wordt de 
         maximale bezettingsnorm bepaald. Het woononderzoek gebeurt door de technische deskundige van Hartje Hageland. 
    3.  Indien het pand voldoet aan de kwaliteitsnormen wordt het conformiteitsattest afgeleverd. Het college dient zich binnen de 60 dagen uit te spreken. Indien het
         pand niet voldoet kan een ongeschiktheids- onbewoonbaarheidsprocedure opgestart worden.


 

Geldigheidsduur


Een conformiteitsattest blijft 10 jaar geldig maar kan verkort worden door verval van rechtswege of intrekking.

Het conformiteitsattest wordt ingetrokken:

    De gemeente of de gewestelijke ambtenaar kan het conformiteitsattest op ieder ogenblik intrekken als de woning niet meer voldoet aan de normen van het Vlaamse 
    Gewest.


Het conformiteitsattest vervalt van rechtswege als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

    - de burgemeester heeft de woning ongeschikt, onbewoonbaar en/of over bewoond verklaard;
    - er zijn structurele werkzaamheden uitgevoerd.

Toepassingsgebied


Het conformiteitsattest kan zowel voor gewone huurwoningen als voor kamerwoningen worden aangevraagd.

 

 

Praktisch

technische dienst

Hartje Hageland
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 64
e-mail e-mail

Openingstijden

maandag tot en met donderdag:
9.00 – 12.00  uur
13.00 – 16.00 uur

vrijdag:
9.00 – 12.00 uur
onze kantoren zijn gesloten op officiële feestdagen