Naar inhoud

Leegstand

Het voorkomen en bestrijden van langdurige leegstand van woningen en gebouwen vormt een belangrijk onderdeel van het gemeentelijk woonbeleid. Vanaf 1 januari 2010 is elke gemeente verplicht een leegstandsregister bij te houden (decreet grond- en pandenbeleid dd. 27/03/2009). De gemeenten Bekkevoort, Glabbeek, Kortenaken, Lubbeek en Tielt-Winge hebben deze taak overgedragen aan de interlokale vereniging  “Hartje Hageland”.


Hartje Hageland staat in voor de opmaak en beheer van het leegstandsregister van woningen en  gebouwen.

 

Wat is leegstand?


Er wordt een onderscheidt gemaakt tussen het begrip leegstaande woning en laagstaand gebouw:

    • leegstaande woning: een woning wordt als leegstaand beschouwd wanneer zij gedurende een termijn van ten minste 12 opeenvolgende maanden niet 
      bewoond wordt.
 
   • leegstaand gebouw: een gebouw wordt als leegstaand beschouwd indien meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte niet overeenkomstig de functie van het
      gebouw wordt aangewend gedurende een termijn van ten minste 12 opeenvolgende maanden.


 

Hoe stelt men de leegstand vast?


De woning of een gebouw wordt vanaf het openbare domein onderzocht door een hiervoor bevoegde ambtenaar. Aan de hand van een hele reeks aanwijzingen stelt de ambtenaar de leegstand vast zoals gebroken ramen, uitpuilende brievenbus, overwoekerde tuin, getuigenissen, geen inschrijving in het bevolkingsregister,...


Hoe weet u dat een gebouw of woning wordt opgenomen in het leegstandsregister?

De gemeente brengt de zakelijk gerechtigden per beveiligde zending op de hoogte van de opname van het gebouw of de woning in het leegstandsregister. 


Kan u bezwaar aantekenen tegen deze beslissing?

De zakelijk gerechtigde kan binnen een termijn van dertig dagen bij het College van Burgemeester en Schepenen beroep aantekenen tegen de beslissing tot opname in het leegstandsregister. Het beroep dient per beveiligde zending verzonden te worden.
Binnen een termijn van 90 dagen doet het College van Burgemeester en Schepenen een uitspraak over het beroep. Deze uitspraak wordt eveneens meegedeeld per beveiligde zending.


 

Wanneer verdwijnt het gebouw of de woning uit het leegstandsregister?

Vanaf het moment dat de zakelijk gerechtigde bewijst dat meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte gedurende een termijn van ten minste 6 opeenvolgende maanden overeenkomstig de functie wordt aangewend, wordt het gebouw of de woning geschrapt uit het leegstandsregister.

Wat zijn de gevolgen van opname in de leegstandsregister?

Er zijn twee gevolgen:
    • Heffing
      Indien een onroerend goed 12 opeenvolgende maanden geïnventariseerd staat in het leegstandsregister heeft dit aanleiding tot een gemeentelijke
      leegstandsheffing.
    • Voorkooprecht 
      Als een onroerend goed verkocht wordt en het staat geïnventariseerd in het leegstandsregister dan geldt het recht van voorkoop hierop.


 

Hoeveel bedraagt de heffing en kan er een vrijstelling van betaling worden verkregen?


De heffing is elk jaar op de inventarisatiedatum verschuldigd en bedraagt 990 euro niet geïndexeerd. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de ABEX-index.


In een aantal situaties wordt de heffing niet geheven en kan er een vrijstelling worden aangevraagd oa wanneer men de woning minder dan drie jaar in eigendom heeft, er werd een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd en deze is niet ouder dan drie jaar,….
 

Trefwoorden

Praktisch

technische dienst

Hartje Hageland
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 64
e-mail e-mail

Openingstijden

maandag tot en met donderdag:
9.00 – 12.00  uur
13.00 – 16.00 uur

vrijdag:
9.00 – 12.00 uur
onze kantoren zijn gesloten op officiële feestdagen