Naar inhoud

Wie zijn we?

Hartje Hageland is een intergemeentelijk samenwerkingsverband ter ondersteuning van het lokale woonbeleid. Veel dure woorden om te zeggen dat vier gemeenten de handen in mekaar geslagen hebben en de organisatie van hun woonbeleid samen organiseren.


In 2008 beslisten de gemeenten Bekkevoort, Glabbeek, Kortenaken en Tielt-Winge om te gaan samenwerken rond het woonbeleid. Dankzij de steun van de Vlaamse Overheid en de provincie Vlaams-Brabant kon een overeenkomst bereikt worden voor intergemeentelijke samenwerking. Met de aanwerving van een coördinator – een vereiste van Wonen Vlaanderen – in december van 2008, kon het project boven de doopvont gehouden worden. Op 1 januari 2009 startte de werking van Hartje Hageland effectief. In de loop van dat eerste werkingsjaar werden alle medewerkers aangeworven en kon het project groeien.
Vanaf 2018 vervoegde ook Lubbeek het project.


Het woonbeleid is natuurlijk een breed gegeven waaronder veel acties te stoppen zijn. Hoofddoel van het project was en is drieledig: opzetten van gemeentelijke wooninfopunten, het gemeentelijk woonoverleg opstarten en begeleiden en een gemeentelijke beleidsvisie over wonen maken. In de loop van de tijd kwam daar ook nog het bewaken van de woonkwaliteit en de ontwikkeling van initiatieven voor betaalbaar wonen bij.


Vanaf de opstart werd er veel werk gemaakt van het opzetten en bekendmaken van de werking van de wooninfopunten. Op vast tijdstippen werd er in de vijf gemeenten een halve dag voorzien om de inwoners gestructureerd basisinformatie over wonen aan te bieden. De openingsuren van de wooninfopunten zien er als volgt uit:

                - Maandag:          Glabbeek
                - Dinsdag:            Tielt-Winge

                - Dinsdag:            Lubbeek

                - Woensdag:         Kortenaken
                - Donderdag:        Bekkevoort

 

De openingsuren zijn telkens van 9 tot 12 uur. In de namiddag kan nog op afspraak gewerkt worden. Bijkomend is er op woensdagnamiddag een extra vrij info moment op het kantoor in het gemeentehuis van Tielt-Winge voorzien.

De informatie deskundigen werden aangetrokken en zijn de  bezielers van onze wooninfopunten. Zij zullen u ten allen tijden met raad en daad bijstaan. Iedereen kan met eender welke vraag over wonen en premies bij haar terecht. We geven o.a. info over premies en fiscale voordelen, sociaal huren, kopen en lenen, kwaliteit en veiligheid van woningen,….. enz.


Ook het woonoverleg voor de vijfgemeenten werd vanaf de opstart van het project geïnstalleerd. Dit overleg brengt de lokale woonactoren vanuit het brede werkveld samen. Zowel de beleidsmakers als de beleidsuitvoerders zitten hier samen aan tafel om te zien hoe en waar het woonbeleid het beste bijgestuurd kan worden. Op dit overleg, dat eens in de vier maanden samenkomt, worden de krijtlijnen voor woonbeleidsacties uitgezet. Deze acties kunnen zeer breed gaan van de opmaak van de meerjarige beleidsplannen en inplanting sociale huisvesting tot de organisatie van concrete actiemomenten zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse wooninfobeurs. De beleidsdeskundige Ellen Van den Brande organiseert dit overleg en verwerkt het inhoudelijke programma ervan.


De deskundige woonbeleid zorgt er voor dat de besproken actiepunten met cijfermateriaal onderbouwt wordt. Deze studies worden op hun beurt weer verwerkt in de omgevingsanalyse, de basis voor de woonbeleidsplannen. Uit deze plannen, samen met de resultaten van het overleg, wordt de lokale beleidsvisie inzake wonen gedestilleerd. Aan deze visie gaat veel tijd en werk vooraf, maar het resultaat is dan ook een grondig uitgewerkt beeld over het lokale wonen dat gekoppeld is aan realistische acties die het woonbeleid ondersteunen. Uiteraard worden de visies van de vier gemeenten ook vergeleken en waar mogelijk op mekaar afgestemd. Projecten worden meestal gezamenlijk voor de vier gemeenten uitgewerkt, wat ook geldt voor de hieraan gekoppelde reglementeringen.


Naast de hoofddoelen zijn er ook extra keuzeactiviteiten die door de vier gemeenten verschillend ingevuld zijn. Zo zal Hartje Hageland ook sociaal en technisch advies geven i.v.m. wonen. Op vraag van huurder en/of verhuurder zal onze technisch deskundige, een woning onderzoeken op haar kwaliteiten en indien gunstig kan ze een conformiteitsattest uitreiken. Zij verzorgt eveneens de opvolging van het Decreet Grond-en Pandenbeleid. Met name de opmaak en onderhoud van het leegstandsregister en de registratie van de tweede verblijven zijn een tijdrovende taak. Zij ondersteunt de gehele ploeg ook met advies over juridische zaken en is de aangewezen persoon om te bemiddelen in huurgeschillen.


Het technisch advies is één zijde van het uitgewerkte beleid. De ondersteuning van ecologisch en energiebewust wonen maakt ook deel uit van het takenpakket van Hartje Hageland. Dit vertaalt zich meestal in concrete acties zoals het ontwikkelen van infoavonden en infobeurzen. De organisatie van deze evenementen wordt meestal door het hele team opgenomen. Hieraan zijn ook informatieve artikels gekoppeld. Deze publicaties verschijnen op regelmatige basis in de gemeentelijke tijdschriften en op de gemeentelijke websites. Het werk wordt algemeen gestuurd en gecoördineerd door de coördinator van het project.


In dit geheel van beleidswerk, acties en ondersteuning van de bevolking wat betreft wonen is onze administratieve medewerkster, de onmisbare spilfiguur die het hele team ondersteunt in de praktische uitwerking ervan. Zowel deze ondersteuning, als het onderhoud van de website, de personeelsadministratie als de telefonische permanentie….het lijstje lijkt bijna eindeloos. Zij is hierin onze onmisbare multifunctionele duizendpoot.

 

 

 

 

 

 

 

Praktisch

secretariaat

Hartje Hageland
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 65
e-mail e-mail

Openingstijden

maandag tot en met donderdag:
9.00 – 12.00  uur
13.00 – 16.00 uur

vrijdag:
9.00 – 12.00 uur
onze kantoren zijn gesloten op officiële feestdagen