top of page

Privacyverklaring IGS Hartje Hageland

(Het betreft de privacyverklaring voor zowel IGS Hartje Hageland OOST als voor IGS Hartje Hageland WEST, hieronder genaamd  ‘IGS Hartje Hageland’)

 1. Bescherming van persoonsgegevens

 2. Tot wie kunt u zich wenden met vragen?

 3. Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

 4. Welke personen of categorieën van personen kunnen uw gegevens “ontvangen” (inkijken, aanpassen, beheren)?

 5. Hoe worden uw persoonsgegevens ingezameld?

 6. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

 7. Wat zijn uw rechten?

  • Recht op intrekken toestemming

  • Recht op indienen klacht bij toezichthoudende autoriteit

 8. Op basis waarvan mogen wij uw gegevens verwerken?

 

 

 1. Bescherming van persoonsgegevens

 

IGS Hartje Hageland hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de grootste zorg. Hieronder geven we graag meer uitleg hoe wij met uw persoonlijke gegevens omspringen. Dit doen we volgens de transparantieplicht binnen de privacywetgeving en in het bijzonder de Algemene gegevensverordening / General Data Protection Regulation (AVG / GDPR). Het privacybeleid van ons bestuur valt onder het algemeen gevoerde informatieveiligheidsbeleid van ons bestuur.

2. Tot wie kunt u zich wenden met vragen?

IGS Hartje Hageland, Kruisstraat 2 te 3390 Tielt-Winge is de verwerkingsverantwoordelijke. De individuele ambtenaar die uw persoonsgegevens verwerkt wordt - in de betekenis van de GDPR - niet beschouwd als verwerkingsverantwoordelijke.

Met vragen over het gevoerde privacybeleid en de genomen maatregelen kunt u terecht bij de coördinator van het IGS Hartje Hageland via het e-mailadres info@hartjehageland.be en/of bij onze functionaris voor de gegevensbescherming via het e-mailadres privacy@hartjehageland.be.

3. Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

IGS Hartje Hageland verwerkt uw persoonsgegevens om de dienstverlening en werking van IGS Hartje Hageland te kunnen uitvoeren. Deze werking houdt onder andere in:

 

1. Kwaliteitsbewaking van het woonpatrimonium

 • Opmaak en beheer van de inventarisatielijst leegstand woningen en gebouwen

 • Opmaak en beheer van de inventarisatielijst verwaarloosde woningen en gebouwen

 • Opmaak van de inventarisatielijst verwaarloosde en leegstaande bedrijfsgebouwen

 • Opmaak en beheer van de inventarisatielijst tweede verblijven

 • Opmaak en beheer van de inventarisatielijsten conformiteitsattesten

 • Opmaak en onderzoeken naar ongeschikt- en onbewoonbare woningen

 

2. Wooninfopunt

 • registreren van woonvragen met als doel opvolging van de vraag

 

IGS Hartje Hageland verwerkt uw gegevens niet voor commerciële doeleinden. Noch gebruiken we uw gegevens om interesseprofielen (profiling) aan te maken, zonder dat u hiervoor uw toestemming geeft.

 

4. Welke personen of categorieën van personen kunnen uw gegevens “ontvangen” (inkijken, aanpassen, beheren)?

 

De medewerkers van IGS Hartje Hageland  hebben toegang tot uw gegevens. Dit enkel voor de gegevens die zij nodig hebben in de uitvoering van hun taken.

 

Voor het uitvoeren van bepaalde taken deelt onze organisatie persoonsgegevens met andere instanties. Voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens, stelt onze organisatie met andere overheden een "protocol" op, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaamse decreet betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer van 18/08/2007.

5. Hoe worden uw persoonsgegevens ingezameld?

 

Wij verzamelen de gegevens via overheidsinstantie. Het betreft hier enkel gegevens die IGS Hartje Hageland nodig heeft om zijn wettelijke opdrachten te realiseren. Dit zijn voornamelijk de gegevens binnen de kwaliteitsbewaking.

Daarnaast verzamelen gegevens die u zelf aan ons geeft. Deze gegevens worden meestal verzameld via het wooninfopunt.

 

 

6. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

 

Uw gegevens worden bewaard zo lang als nodig is om de dienstverlening uit te voeren. Bepaalde gegevens zullen langer bewaard worden indien de archiefwetgeving ons hiertoe verplicht.

7. Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om inzage te krijgen tot de gegevens die wij over u verwerken. Hiervoor kan u de coördinator van IGS Hartje Hageland of de functionaris voor gegevensbescherming (privacy@hartjehageland.be) contacteren. Onze organisatie houdt hiertoe een register van verwerkingsactiviteiten bij (verplicht door GDPR art. 30). U heeft het recht om:

 • gegevens over u te (laten) verbeteren (rectificatie)

 • uw gegevens te (laten) wissen

 • de verwerking van uw gegevens te beperken

 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens

 • uw gegevens op te vragen in een leesbaar bestand om zo deze gegevens over te dragen naar een andere instantie (recht op gegevensoverdraagbaarheid)

 

a. Recht op intrekken toestemming

U heeft steeds het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken, indien de rechtmatigheid van de verwerking is gebaseerd op uw toestemming. De gegevens verwerkt in de periode waarin u uw toestemming heeft verleend, blijven rechtmatig verwerkt.

b. Recht op indienen klachten bij toezichthoudende autoriteit

 

Als je het niet eens bent met de verwerking van jouw gegevens, of je hebt inbreuken vastgesteld kan je je wenden tot de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens of de Gegevensbeschermingsautoriteit:

 

Vlaamse Toezichtcommissie

Koning Albert II-laan nr. 15, 1210 Brussel              

contact@toezichtcommissie.be

Link naar klachtenprocedure VTC

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

contact@apd-gba.be

Link naar klachtenprocedure GBA

 

8. Rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens

 

De GDPR bepaalt dat er verschillende rechtsgronden zijn op basis waarvan uw persoonsgegevens mogen verwerkt worden.

IGS Hartje Hageland werd opgericht op grond van het Decreet van 22 december 2017 houdende lokaal besturen.

Indien wij op basis van deze wetgeving uw gegevens verwerken hebben wij uw toestemming niet nodig.

 

Indien uw expliciete toestemming nodig is om een verwerking uit te voeren zal deze aan u gevraagd worden.

 

Deze processen verlopen altijd via formulieren die jij zelf invult. Door deze in te vullen geef je expliciete toestemming om je gegevens te verwerken voor de doeleinden vernoemd op de formulieren. We verwerken jouw gegevens die we via deze weg krijgen niet voor andere doeleinden. Indien we toch jouw gegevens voor nog andere doeleinden willen verwerken, zal dit expliciet gevraagd worden onderaan het formulier zodat je actief je toestemming kan geven voor verdere verwerkingen.

 

Een overzicht van de verschillende verwerkingen met de daarbij horende rechtsgronden houdt onze organisatie bij in haar register van verwerkingsactiviteiten (verplicht door GDPR art. 30). U kan dit op eenvoudig verzoek inkijken.

bottom of page